Sektor publiczny

Realizujemy Audyt w SEKTORZE PUBLICZNYM:

Audyt w biznesie 6
audyt określony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526).
Audyt w biznesie 8
audyt ochrony danych osobowych i zgodności z RODO (Polityki bezpieczeństwa, inwentaryzacji aktywów, monitorowania operacji, strukturalnego, fizycznego, środowiskowego i teleinformatycznego)
Audyt w sektorze publicznym 3
audyty zgodności ISO 9001, 27001
Audyt w sektorze publicznym 4
audyt podmiotów przetwarzających (procesorów)
Audyt w sektorze publicznym 5
audyt zgodności przetwarzania danych osobowych w postępowaniach administracyjnych (RODO a KPA)
Audyt w sektorze publicznym 14
audyt zgodności przetwarzania danych osobowych w procesie zamówień publicznych (RODO a PZP)
Audyt w sektorze publicznym 6
audyt zgodności przetwarzania danych osobowych w udostępnianiu informacji publicznej (RODO a UDIP)
Audyt w sektorze publicznym
audyt zarządzania zasobami ludzkimi w bezpieczeństwie informacji