Szkolenia otwarte

SZKOLENIE PRAKTYCZNE – JAK SKUTECZNIE WYKAZAĆ STOSOWANIE ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) W GABINETACH KOSMETYCZNYCH, BEAUTY & SPA

Dowiedz się jak realizować prawa do ochrony danych osobowych Twoich klientów oraz jak prowadzić dokumentację przetwarzania danych osobowych, jak zgłaszać naruszenia ochrony danych.

TERMIN: 14 luty 2019 r.

MIEJSCE: Gdańsk, ul. Morska 4, Restauracja Nad Potokiem

PRELEGENCI: Marek Rolewicz

CENA: 350 zł z VAT

CENA PROMOCYJNA: zapisy do 31.01.2020 r. – 300 zł z VAT

 

Gwarantujemy:
 • Profesjonalne materiały szkoleniowe (segregator, wzory formularzy na płycie CD, długopis),
 • Certyfikat ukończenia szkolenia,
 • Bezpłatna 1-miesięczna e-konsultacja z trenerem w związku z tematyką ochrony danych osobowych przedstawionych na szkoleniu.
 • 10% zniżki dla subskrybentów newslettera.
Trener:
 • Doświadczony praktyk,
 • Przeprowadził dziesiątki wdrożeń w całej Polsce,
 • 18 lat doświadczenia,
 • Setki przeszkolonych uczestników.
Opis szkolenia
SZKOLENIE PRAKTYCZNE – JAK SKUTECZNIE WYKAZAĆ STOSOWANIE ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
W GABINETACH KOSMETYCZNYCH, BEAUTY & SPA

W branży kosmetologii estetycznej, Beauty i SPA przetwarzane są dane szczególne o stanie zdrowia. Naruszenie ochrony tej kategorii danych może skutkować istotnym naruszeniem praw osób i wyższymi sankcjami.

Od wejścia RODO w UE i w Polsce nakładane kary administracyjne dotyczyły właśnie danych szczególnych oraz niewłaściwej realizacji praw osób, wycieku danych czy braku umów powierzenia. Na naszym szkoleniu otrzymają Państwo liczne rozwiązania, których wdrożenie pozwoli skutecznie wykazać stosowanie RODO i pozwoli zapobiec ewentualnym sankcjom. Na szkoleniu po wstępnej analizie Państwa potrzeb w oparciu o samoocenę wdrożonych rozwiązań, poprowadzimy szkolenie w sposób warsztatowy na podstawie naszych doświadczeń wdrożenia ochrony danych właśnie w branży kosmetologii. Na szkoleniu omówimy przekazane na CD wzory oraz przeprowadzimy wspólnie wypełnienie obowiązkowych rejestrów czynności przetwarzania opisując m.in. proces przetwarzania danych m.in. w celach: wywiadu o stanie zdrowia, marketingu i promocji, zarządzania rezerwacjami. Najważniejsze aspekty szkolenia z uwzględnieniem specyfiki branży ujęliśmy w programie szkolenia.

Zachęcamy do zapoznania się z szczegółami szkolenia

PROGRAM:

Godzina

Tematy szkolenia

 9.00 -  10.30

 

2 h szkol.

 

1h szkoleniowa – 45 min

1.      Wprowadzenie do RODO.

2.      Jak realizować prawa osób: do bycia informowanym, dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i sprzeciwu, wycofania zgody i usunięcia danych, złożenia skargi do PUODO.

3.      Praktyka przetwarzania danych szczególnych o stanie zdrowia (wywiad medyczny w gabinetach kosmetycznych) i ocena skutków dla ochrony danych na przykładach naruszeń.

10.30 - 10.45

Przerwa kawowa

10:45 – 12:15

 

2 h szkol.

4.      Jak administrator powinien wykazać zabezpieczenie danych czyli jak opracować i aktualizować rejestr czynności przetwarzania i rejestr kategorii czynności przetwarzania.

5.      Co znaczy powierzanie danych osobowych dostawcom systemów rezerwacji, hostingu poczty e-mail: warsztat powierzenia (wzory umów
i ich kontroli).

6.      Dokumentacja przetwarzania danych (Polityka bezpieczeństwa informacji) – praktyczne omówienie wszystkich wzorów formularzy
i ewidencji przekazanych podczas szkolenia.

12.15 - 12.30

Przerwa kawowa

12.30 - 14.00

 

2 h szkol.

7.      Ochrona danych osobowych pracowników na umowę o pracę, zlecenie i działalność gospodarczą, wzory klauzul  i rejestrów 
dla pracowników.

8.      Monitoring w gabinecie kosmetycznym.

9.      Ochrona danych osobowych w marketingu, mailing, newsletter, ankiety satysfakcji, przetwarzanie na podstawie zgody w celach marketingowych, co to jest profilowanie.

14:00 – 14:15

Przerwa kawowa

14:15 – 15:45

 

2 h szkol.

10.   Jak długo przechowywać dane osobowe klientów, co to jest retencja, anonimizowanie i pseudonimizowanie danych

11.   Komu można udostępnić dane osobowe klientów gabinetu kosmetycznego.

12.   Odpowiedzialność i pierwsze europejskie oraz krajowe kary administracyjne, odpowiedzialność cywilnoprawna.

15:45 – 16:15

30 min

13.   Panel dyskusyjny

Do kogo skierowane jest to szkolenie?

 • Właścicieli gabinetów kosmetycznych, beauty, odnowy biologicznej,
 • Osób kierujących strefą SPA & Wellness,
 • Fizjoterapeutów,
 • Właścicieli salonów fryzjerskich.
Regulamin

REGULAMIN SZKOLEŃ

 • Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem szkoleń przed przystąpieniem do szkolenia i dostosowania się do jego postanowień. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich szkoleń organizowanych przez Organizatora.
 • Organizatorem szkoleń pod marką Rolewicz Data Protection jest Marek Rolewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Rolewicz Data Protection” Marek Rolewicz, 81-540 Gdynia, Al. Zwycięstwa 250 lok. III B1, adres do korespondencji: Marek Rolewicz, Al. Zwycięstwa 250 lok. III B1, 81-540 Gdynia, NIP: 876-000-62-02, REGON: 870520846.
 • Lista dostępnych szkoleń i proponowane terminy szkoleń publikowane są na stronie internetowej Organizatora: https://rolewicz.com.pl.
 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zgłoszenie udziału przez uczestnika poprzez wypełnienie Formularza - karty zgłoszeniowej, dostępnej na stronie Organizatora https://rolewicz.com.pl/szkolenia-otwarte/. Powyższe stanowi zawarcie wiążącej umowy i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty kosztów szkolenia oraz uczestnictwa w szkoleniu.
 • Uczestnik otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie udziału w szkoleniu, informacje organizacyjne dotyczące szkolenia. Organizator może wystawić fakturę pro forma, obligującą uczestnika do zapłaty kosztów szkolenia. Uczestnik jest zobowiązany do zapłaty całości ceny szkolenia przed rozpoczęciem szkolenia, która obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, poczęstunek, certyfikat o ukończeniu szkolenia.
 • Wpłaty za szkolenie należy dokonać na rachunek bankowy Organizatora – Rolewicz Data Protection Marek Rolewicz w Banku PKO BP SA o numerze:
  92 1020 1853 0000 9102 0301 9999 podając w tytule imię i nazwisko uczestnika/uczestników kursu oraz nazwę szkolenia, nie później niż w terminie 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Za dzień spełnienia świadczenia uważa się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora.
 • Koszt uczestnictwa podany jest w ofercie poszczególnych szkoleń. Wszystkie ceny podawane w ofercie szkoleń są cenami netto, do których dolicza się podatek VAT w obowiązującej stawce (aktualnie 23%). W przypadku firm zwolnionych z podatku VAT niezbędne jest wypełnienie oświadczenia w tym zakresie. Organizator jest uprawniony do wprowadzenia ceny promocyjnej na poszczególne szkolenia.
 • Jeżeli uczestnik zapisze się na szkolenie do dnia 31.01.2019r. koszt uczestnictwa wyniesie 300zł (brutto).
 • Po zrealizowanym szkoleniu zostanie wystawiona faktura vat i wysłana uczestnikowi na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
 • Mają Państwo możliwość dokonania bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.
 • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia ponoszą Państwo 30% kosztów uczestnictwa w szkoleniu, (a w przypadku ceny promocyjnej - 40 % kosztów uczestnictwa w szkoleniu). Rezygnację należy przesłać do Organizatora w formie elektronicznej na adres: szkolenia@rolewicz.com.pl.
 • Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia informacji do organizatora.
 • Brak uiszczenia opłaty za szkolenie i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją. W tym wypadku uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie faktury vat.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych
  od Organizatora najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia, w szczególności w sytuacji braku minimalnej liczby 5 uczestników lub nieprzewidzianych zdarzeń losowych, bądź innych zdarzeń niezależnych od Organizatora. Uczestnicy szkolenia niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie drogą mailową.
 • W przypadku odwołania szkolenia opłaty wniesione za udział osób w szkoleniu zostaną w całości zwrócone na rachunki bankowe uczestników w terminie 5 dni roboczych od dnia odwołania szkolenia, chyba że Organizator uzgodni inny alternatywny termin szkolenia, dogodny dla wszystkich uczestników. Istnieje również możliwość skorzystania przez uczestnika ze szkolenia w ramach indywidualnych konsultacji szkoleniowych w grupie od 2-4 uczestników w siedzibie Organizatora w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 250 lok. III B1 w wymiarze 3 godzin szkoleniowych (3 x 45 minut), w terminie i na warunkach uzgodnionych indywidualnie z Organizatorem. W zakresie powyższych konsultacji szkoleniowych postanowienia niniejszego Regulaminu wiążą odpowiednio.
 • Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia oraz materiały szkoleniowe. Materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom zajęć chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich w celach komercyjnych jest niedozwolone.
Prelegenci

Marek Rolewicz

Ekspert ochrony danych osobowych, certyfikowany manager i audytor bezpieczeństwa informacji ISO 27001, specjalista analizy ryzyka, wykładowca i trener szkoleń z 18 letnim doświadczeniem (1500 h szkol.). Wdrożył kilkadziesiąt projektów ochrony danych osobowych, w tym w branży kosmetologii estetycznej, hotelach i sektorze medycznym.

Aktualnie audytuje i nadzoruje proces ochrony danych oraz doradza w ramach stałej współpracy, w tym pełniąc obowiązki inspektora ochrony danych, w jednej z największych grup kapitałowych rynku finansowego inwestującej w portfele wierzytelności, a także w  branżach: nieruchomości, komunikacji miejskiej, szpitalu niepublicznym, ośrodku adopcyjnym, miejskim przedsiębiorstwie oczyszczania.

Miejsce
Restauracja Nad Potokiem
ADRES:
ul. Morska 4 
80-341 Gdańsk
 • Atrakcyjna lokalizacja – 130 m od plaży,
 • Bezpłatny parking dla uczestników szkolenia,
 • Uzupełniane przerwy kawowe: kawa, herbata, soki, woda, ciastka kruche

LOKALIZACJA:

Zapisz się
Już wkrótce, możliwość zapisów na szkolenia w formie elektronicznej.
Niżej możliwość pobrania formularza w formie standardowej. 
Pobierz formularz na szkolenie - w formacie .pdf (352 KB) 

Pobierz, wypełnij i odeślij (akceptujemy formę cyfrową - skan)

KONTAKT

Masz pytania ? Zadzwoń.

Chcesz poznać więcej szczegółów skontaktuj się z działem szkoleń.

Numer telefonu: 881-550-553

POZNAJ NASZE POZOSTAŁE USŁUGI.

Szkolenia

Zamknięte

Każde szkolenie przygotowane jest w oparciu o aktualne zmiany przepisów Ochronę Danych Osobowych.

Szkolenia zamknięte

Przedstawimy Ci praktyczne podejście do tematu Ochrony Danych Osobowych.

więcej

Zarządzanie

ryzykiem

Szacowanie i analiza ryzyka to zadanie w sam raz dla nas. Dzięki nam poznasz swoje słabe strony.

Zarządzanie ryzykiem

Dzięki nam potencjalne zagrożenia związane z przetwarzaniem danych osobowych zostaną precyzyjnie zlokalizowane co pozwoli na dobranie zabezpieczeń, które będą najodpowiedniejsze dla danej organizacji.

Więcej

Audyt

Audyt to bezpieczeństwo Twoje oraz Twoich Klientów. Z nami wasze firmowe dane będą bezpieczniejsze.

Audyt

Wskażemy Ci obszary ryzyk. Stworzymy odpowiednie raporty, abyś mógł poprawić swoje słabe strony.

Więcej

Dokumentacja

Dokumentacja RODO to dziś standard, który wspomaga bezpieczeństwo w Twojej firmie.

Dokumentacja

Pomożemy w stworzeniu kompletnej dokumentacji dot. Ochrony Danych Osobowych w Twojej firmie.

Więcej